Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Cisek, którego siedzibą jest: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek.
 2. W Urzędzie Gminy Cisek wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: info@cisek.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
  ► wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  ► wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
  ► realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  ► w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: 
  ► organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  ► innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Cisek przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Cisek.
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
  ► prawo dostępu do danych osobowych,
  ► prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  ► prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  ► prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  ► prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  ► prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  ► prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Akty prawne:
PDFRozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016.pdf
PDFUstawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-05-2018
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  25-05-2018 09:39
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  28-05-2018 14:45
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 118
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×