Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy Cisek

STATUT GMINY CISEK

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) o ustroju gminy stanowi jej statut.
Statut określa organizację wewnętrzną gminy, zakres działania organów oraz tryb pracy rady gminy.
Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Statut gminy stanowi akt prawa miejscowego i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Rada Gminy Cisek uchwałą nr VI/19/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. uchwaliła statut Gminy Cisek, który ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 18, poz. 429 z dnia 18 marca 2003r.


 Uchwała Nr IV/19/2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 17 lutego 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cisek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje :

§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Cisek w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Gminy Cisek Nr XXIX/175/01 z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie Statutu Gminy Cisek (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 127, poz.1388).

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskie go i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący 
Rady Gminy Cisek

/-/Paweł Ryborz  

Załącznik do uchwały : PDFStatut Gminy Cisek

Załączniki do Statutu Gminy :


informację wytworzył(a): Jerzy Groeger
za treść odpowiada: Jerzy Groeger
data wytworzenia: 2003-06-30
Metryczka
  • wytworzono:
    30-06-2003
    przez: Jerzy Groeger
  • opublikowano:
    30-06-2003 13:13
    przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×